Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non – Degree)

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non – Degree)
โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Marketing)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2567
ณ ห้อง SBB 704 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#รับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด)

1. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ (กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้ว ที่ต้องการพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน)
2. ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถะที่แตกต่างไปจากเดิม (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำธุรกิจที่พักอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
3. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม (บุคคลที่มีพื้นที่มีเอกลักษณ์ ที่ต้องการทำธุรกิจ และเพิ่มทักษะในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยังยืน

#เนื้อหาหลักสูตรโครงการ
สร้างผู้ประกอบการที่พักให้มีทักษะการจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สามารถวางแผนธุรกิจ ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางบัญชีและการตลาดที่สามารตอบโจทย์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้

#รูปแบบการอบรม
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน
2. ระยะเวลาในการจัดการศึกษา (ช่วงเวลาเริ่มต้นจนจบหลักสูตร) ช่วงเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2567
3. จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ 300 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 57 วัน/ภาคเรียน จำนวน 5 เดือน เรียน วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้
* การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตระบบทวิภาค โดยปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด ทั้งนี้ จัดการเรียนการสอนทฤษฎี 15 ชม. = 1 หน่วยกิต และปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือลงพื้นที่ 30 ชม. = 1 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://mbs.msu.ac.th/mbs_training/stm/

ติดต่อสอบถาม