Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 3 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายบ้านบ่อแกใหญ่ ม.5 – บ้านท่าวัด ม.1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 3 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายบ้านบ่อแกใหญ่ ม.5 – บ้านท่าวัด ม.1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมี
1.นายณัฐกร พรหมรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. นายเฉวต ยะภักดี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
1.นายกอสิน เทพิน
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
2.สิบโท ทวีวัฒน์ คนคล่อง
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมลงพื้นที่ด้วย
ติดต่อสอบถาม