Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 2 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ถนนถ่ายโอน) สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ ตำบลห้วยหลัว – บ้านหนองทุ่ม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 2 ฝ่ายเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ถนนถ่ายโอน) สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ ตำบลห้วยหลัว – บ้านหนองทุ่ม ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
นายกฤษฎา ก้อนแพง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ผู้ติดตามงาน
1. นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง
2. นายณัฐกร พรหมรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. นายพงษอนันต์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
ติดต่อสอบถาม