Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ


สำนักงานสถิติแห่งชาติเดินหน้าจัดทำ “สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566” ส่งเจ้าหน้าที่ หรือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือผู้ถือครองทำการเกษตรทุกท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประเทศ
มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศ และสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ
สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 6 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2493) และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ให้ทุกประเทศจัดทำสำมะโนการเกษตรทุก 10 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติการเกษตรที่สำคัญ จำเป็นอย่างเพียงพอ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนพัฒนาการเกษตรและประชากรในภาคการเกษตรของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นครั้งที่ 7

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี” บุคลิกเป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตรทั่วประเทศ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ถือครอง
ทำการเกษตร ขนาดเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน การประกอบกิจกรรมทางการเกษตร และปัจจัยทางการเกษตรอื่น ๆ

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกท่าน ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้มีข้อมูลที่สะท้อนการทำการเกษตรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรโดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สำหรับผู้ถือครองทำการเกษตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ มีข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินการวิจัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรของประเทศไทย และใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาการทำการเกษตรของตนเอง” และหาก
ผู้ถือครองทำการเกษตรสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว  ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้  ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๘๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑

ติดต่อสอบถาม