Skip to content

รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว            

เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณนานิคม และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง อย่างไม่เป็นทางการ

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน

ลำดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คะแนน หมายเหตุ
1 นายเรวัตร  กาหลง 1 6,791
(หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด)
2 นายครองทรัพย์  ทุ่งฝนภูมิ 2 4,117
(สี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด)

 

เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ได้คะแนน หมายเหตุ
1 นายยนต์สวรรค์  เวชกามา 2 5,728
(ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด)
2 นางสุริยา  ชัยฮาด 1 4,295
(สี่พันสองร้อยเก้าสิบห้า)
3 นายชัยมงคล  พุทธโคตร 3 3,417
(สามพันสี่ร้อยสิบเจ็ด)

 

เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว

ลำดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ได้คะแนน หมายเหตุ
1 นายณัฐวัฒน์  ไชยรบ 1 10,664
(หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสี่)

 

เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอพรรณานิคม

ลำดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ได้คะแนน หมายเหตุ
1 นายทรงศักดิ์   อุปรีย์ 1 6,160
(หกพันหนึ่งร้อยหกสิบ)
2 นายจักรวัฒน์  จันลาวงศ์ 2 3,850
(สามพันแปดร้อยห้าสิบ)

 

เขตเลือกที่ 1 อำเภอบ้านม่วง

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ได้คะแนน หมายเหตุ
1

นางสาวอรชร  หมายมั่น

2

5,702
(ห้าพันเจ็ดร้อยสอง)

2

นายโชคปัญญา  ธงอาษา

1

3,870
(สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ)

3 นายเกชา  แสนเมือง 3

3,049
(สามพันสี่สิบเก้า)

ติดต่อสอบถาม