Skip to content

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมืองสกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4)

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนคร (ส.ถ.4/5)

ติดต่อสอบถาม