Skip to content

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สกลนคร

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส.ถ.4/4

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน

เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว

เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส.ถ.4/5

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านม่วง

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน

เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว

เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว

 

ติดต่อสอบถาม