Skip to content

ปิดรับ ผู้สมัคร รับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 5 เมษายน 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สว่างแดนดิน,เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรรณานิคม,เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านม่วง,เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว,เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2566 โดยสรุปมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สว่างแดนดิน 2 ราย

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรรณานิคม 2 ราย

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านม่วง  3 ราย

เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว 1 ราย

เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว 3 ราย

ติดต่อสอบถาม