Skip to content

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 3 – เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน – เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว – เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว – เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 3
– เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน
– เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว
– เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว
– เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม
และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง
ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
————————————————————
*** สรุปจำนวนผู้สมัครล่าสุด ***
เขตเลือกตั้งที่ 5​ อำเภอสว่างแดนดิน (1 ราย​)
1. นายเรวัตร กาหลง
เขตเลือกตั้งที่ 2​ อำเภอพรรณานิคม​ (1​ ราย)
1. นายทรงศักดิ์ อุปรีย์
เขตเลือกตั้งที่​ 1​ อำเภอบ้านม่วง​ (2​ ราย)
1. นายโชคชัย ธงอาษา
2. นางสาวอรชร หมายมั่น
เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว​ (1ราย)
1. นายณัฐวัฒน์ ไชยรบ
เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว​ (1​ ราย)
1. นางสุริยา ชัยฮาด
ติดต่อสอบถาม