Skip to content

สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 1 ฝ่ายเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม