Skip to content

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. สกลนคร ทั้ง 4 เขต

วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กรณีมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ กกต. ตามเอกสารแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง” โดยส่งหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นายอำเภอ เขตเลือกตั้งนั้นๆ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (19 มีนาคม 66 – 2 เมษายน 66)

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ในกรณี ที่เขตเลือกตั้งอำเภอนั้นมีระบบแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งได้ทาง แจ้งเหตุฯทางอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถาม