Skip to content

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานปะเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ติดต่อสอบถาม