Skip to content

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม