Skip to content

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม