Skip to content

ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒๙) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม