Skip to content

 

วิสัยทัศน์ อบจ.สกลนคร

“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ทางน้ำ  และไฟฟ้า

๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย

๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

 ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

 

 

ติดต่อสอบถาม