Skip to content

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้ง อำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้ง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งว่าง ผลการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้
ลำดับที่ 1 เบอร์ 8 นางสาวณภัชชา ศิลปะอารายะ จำนวน 7,465 คะแนน
ลำดับที่ 2 เบอร์ 5 นายวันชัย ไชยวงศ์คต จำนวน 2,461 คนแนน
ลำดับที่ 3 เบอร์ 3 นายอนุสรณ์ พลราชม จำนวน 2,048 คะแนน
ลำดับที่ 4 เบอร์ 7 นายทินกร ศรีทอง จำนวน 1,383 คะแนน
ลำดับที่ 5 เบอร์ 1 นางสาวเพ็ญนภา บุตรชาติ จำนวน 1,303 คะแนน
ลำดับที่ 6 เบอร์ 2 นายวสันต์ แก้วก่า จำนวน 748 คะแนน
ลำดับที่ 7 เบอร์ 6 นายชิโนรส บุญพบ จำนวน 352 คะแนน
ลำดับที่ 8 เบอร์ 4 นายเลิศชัย ผาใต้ จำนวน 302 คะแนน
ติดต่อสอบถาม