Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นางปริศนา บุญสร้อย

นางปริศนา บุญสร้อย

ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงไข่น้อย

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นางจริยา สลางสิงห์

นางจริยา สลางสิงห์

ผอ.รพ.สต.บ้านโคกนาดี

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายสนธยา ปัญญาประชุม

นายสนธยา ปัญญาประชุม

ผอ.รพ.สต.โพนทองวัฒนา

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นางรจนา แก้วคำแสน

นางรจนา แก้วคำแสน

ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

นายอาทิตย์ นิลทะราช

นายอาทิตย์ นิลทะราช

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนค้อ

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

ติดต่อสอบถาม