Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโพนนาแก้ว

นางจินตนา คำสวาสดิ์

นางจินตนา คำสวาสดิ์

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

อำเภอโพนนาแก้ว

นายจิตติ คำสงค์

นายจิตติ คำสงค์

ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำพุ

อำเภอโพนนาแก้ว

นายสราวุธ พันธมุย

นายสราวุธ พันธมุย

ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

อำเภอโพนนาแก้ว

นายพรทวี เหลืองชาลี

นายพรทวี เหลืองชาลี

ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

อำเภอโพนนาแก้ว

นางสายสมร แก้วดี

นางสายสมร แก้วดี

ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

อำเภอโพนนาแก้ว

นางภัทรชล โหน่งที

นางภัทรชล โหน่งที

ผอ.รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

อำเภอโพนนาแก้ว

นายอรุณ สีหมอก

นายอรุณ สีหมอก

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนบก

อำเภอโพนนาแก้ว

ติดต่อสอบถาม