Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองสกลนคร

นายชุมพร อุปรี

นายชุมพร อุปรี

ผอ. รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี

อำเภอเมืองสกลนคร

นายชัยยุทธิ์ พันธ์ชัย

นายชัยยุทธิ์ พันธ์ชัย

ผอ. รพ.สต.บ้านฮางโฮง

อำเภอเมืองสกลนคร

นายสุวพันธ์ คะโยธา

นายสุวพันธ์ คะโยธา

ผอ. รพ.สต.ธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร

นางวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ

นางวันเพ็ญ ดาบสมเด็จ

ผอ. รพ.สต.บ้านหนองปลาน้อย

อำเภอเมืองสกลนคร

นางเอื้อมพร หนาดคำ

นางเอื้อมพร หนาดคำ

ผอ. รพ.สต.พังขว้างใต้

อำเภอเมืองสกลนคร

นายคำนึง แก้วเวียงเดช

นายคำนึง แก้วเวียงเดช

ผอ. รพ.สต.บ้านโนนหอม

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสวินทร วงษ์หาญ

นางสวินทร วงษ์หาญ

ผอ. รพ.สต.นาคำ

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสุนันทา ประคำมินทร์

นางสุนันทา ประคำมินทร์

ผอ. รพ.สต.บ้านทับสอ

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสมพร อาจหาญ

นางสมพร อาจหาญ

ผอ. รพ.สต.บ้านดงขุมข้าว

อำเภอเมืองสกลนคร

นายประสาท พรมเมือง

นายประสาท พรมเมือง

ผอ. รพ.สต.นาขาม

อำเภอเมืองสกลนคร

นายพิทักษ์ชัย ศรีพรหม

นายพิทักษ์ชัย ศรีพรหม

ผอ. รพ.สต.บ้านโคกก่องใหญ่

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสาวริจิตรา แก้วดี

นางสาวริจิตรา แก้วดี

ผอ. รพ.สต.บ้านแมด

อำเภอเมืองสกลนคร

นายธวัชชัย กวานเจ้าจันทร์

นายธวัชชัย กวานเจ้าจันทร์

ผอ. รพ.สต.บ้านม่วงลาย

อำเภอเมืองสกลนคร

นายวีระยุทธ แก้วกิ่ง

นายวีระยุทธ แก้วกิ่ง

ผอ. รพ.สต.ดงพัฒนา

อำเภอเมืองสกลนคร

นายนิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา

นายนิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา

ผอ. รพ.สต.คูสนาม

อำเภอเมืองสกลนคร

นางโสมนัส นามโพธิ์ชัย

นางโสมนัส นามโพธิ์ชัย

ผอ. รพ.สต.บ้านเชียงเครือวัดใหญ่

อำเภอเมืองสกลนคร

นางไพลัดดา ทองใบใหญ่

นางไพลัดดา ทองใบใหญ่

ผอ. รพ.สต.หนองลาดใต้

อำเภอเมืองสกลนคร

นางนิตยา จุติยนต์

นางนิตยา จุติยนต์

ผอ. รพ.สต.ดอนแคนใต้

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสุจิตรา แสนอุบล

นางสุจิตรา แสนอุบล

ผอ. รพ.สต.บ้านดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร

นางฐิตินันท์ ชารีพร

นางฐิตินันท์ ชารีพร

ผอ. รพ.สต.บ้านโคกเลาะ

อำเภอเมืองสกลนคร

นายพงศกร แป่มจำนัก

นายพงศกร แป่มจำนัก

ผอ. รพ.สต.บ้านหนองสนม

อำเภอเมืองสกลนคร

นางสาวฐนิตร์ พรมทัน

นางสาวฐนิตร์ พรมทัน

ผอ. รพ.สต.บ้านหนองไผ่

อำเภอเมืองสกลนคร

นายชัยสิทธ์ คำผาเยือง

นายชัยสิทธ์ คำผาเยือง

ผอ. รพ.สต.บ้านสร้างแก้วสมานมิตร

อำเภอเมืองสกลนคร

นายไชยา ชาศรี

นายไชยา ชาศรี

ผอ. รพ.สต.บ้านลาดกระเฌอ

อำเภอเมืองสกลนคร

ติดต่อสอบถาม