Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเจริญศิลป์

นางรัชนี วงศ์กระจ่าง

นางรัชนี วงศ์กระจ่าง

ผอ.รพ.สต.บ้านดงสง่า

อำเภอเจริญศิลป์

นายเดชา สอดส่อง

นายเดชา สอดส่อง

ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า

อำเภอเจริญศิลป์

นายตัง เหมะธุลิน

นายตัง เหมะธุลิน

ผอ.รพ.สต.บ้านโคกศิลา

อำเภอเจริญศิลป์

นายวิชาญ มูลสาร

นายวิชาญ มูลสาร

ผอ.รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร

อำเภอเจริญศิลป์

นางนิตยา อ้วนอินทร์

นางนิตยา อ้วนอินทร์

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง

อำเภอเจริญศิลป์

นางบุญผ่อง ใครบุตร

นางบุญผ่อง ใครบุตร

ผอ.รพ.สต.บ้านกุดนาขาม

อำเภอเจริญศิลป์

ติดต่อสอบถาม