Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอภูพาน

นางผ่องศรี ไวแสน

นางผ่องศรี ไวแสน

ผอ.รพ.สต.บ้านต้อน

อำเภอภูพาน

นายตะวัน กุดวงศ์แก้ว

นายตะวัน กุดวงศ์แก้ว

ผอ.รพ.สต.บ้านนายอ

อำเภอภูพาน

นายสังคม จันฤไชย

นายสังคม จันฤไชย

ผอ.รพ.สต.นาคำบ้านชมภูพานเหนือ

อำเภอภูพาน

นางสาวศรีสุดา ยังแสนภู

นางสาวศรีสุดา ยังแสนภู

ผอ.รพ.สต.บ้านหลุบเลา

อำเภอภูพาน

นายวรเทพ พองพรหม

นายวรเทพ พองพรหม

ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อเดือนห้า

อำเภอภูพาน

นางกนกอร จันทะวงศ์

นางกนกอร จันทะวงศ์

ผอ.รพ.สต.บ้านนางเติ่ง

อำเภอภูพาน

นางสาวพิมลรัตน์ วงค์สีดา

นางสาวพิมลรัตน์ วงค์สีดา

ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องสิม

อำเภอภูพาน

นางจิตลัดดา พาพรมฤทธิ์

นางจิตลัดดา พาพรมฤทธิ์

ผอ.รพ.สต.บ้านกกปลาซิว

อำเภอภูพาน

ติดต่อสอบถาม