Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอกุดบาก

นายบุญโรม ยุระชัย

นายบุญโรม ยุระชัย

ผอ.รพ.สต.บ้านโพนงาม

อำเภอกุดบาก

นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์

นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์

ผอ.รพ.สต.บ้านดงนิมิตร

อำเภอกุดบาก

นายแสงจันทร์ อัตรสาร

นายแสงจันทร์ อัตรสาร

ผอ.รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี

อำเภอกุดบาก

พ.จ.ต.สำรอง วงค์ละคร

พ.จ.ต.สำรอง วงค์ละคร

ผอ.รพ.สต.บ้านค้อน้อย

อำเภอกุดบาก

นายต่อศักดิ์ ถานะลุน

นายต่อศักดิ์ ถานะลุน

ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง

อำเภอกุดบาก

ติดต่อสอบถาม