Skip to content

บรรยายและซักซ้อมแนวทางในการรวมคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการบรรยายและซักซ้อมแนวทางในการรวมคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สกลนครโดยมีนายพิพัฒฬ์ นะรุน ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร และกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยายฯ โดยมีกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครร่วมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การรวมคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สกลนคร

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม