Skip to content

ประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร จัดการประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร กรณีแทนตำแหน่งว่าง โดยมีผู้รับสมัครฯเข้าร่วมประชุมชี้แจงครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอวาริชภูมิ ,เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวานรนิวาส ,เขตเลือกตั้งอำเภอคำตากล้า,เขตเลือกตั้งอำเภอกุดบาก โดยจะจัดให้มีการเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม