Skip to content

กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สกลนคร

  • menu
.
กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางนิตยา พบกิ่ง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
ว่าง
นางเยาวรักษ์ ฉัตรวิไล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ 
ติดต่อสอบถาม