Skip to content

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • menu
 .

นายประจบ บุญแสง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวงามทิพย์ มิตรสุภาพ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นายศักดิ์สกล คลังทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายนรงค์ศักดิ์ เครือบุตรดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

ติดต่อสอบถาม