Skip to content

สำนักงานเลขานุการ อบจ.สกลนคร

  • menu
สำนักงานเลขานุการ อบจ.สกลนคร
 

 


นางสาวรุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 
 

นางรัตน์มณี สุภิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางชมพฤกษา จันทร์ศรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ

นางปรารินดา พรมดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
.
ติดต่อสอบถาม