สำนักงานเลขานุการ อบจ.

  • menu
สำนักงานเลขานุการ อบจ.

น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์
เลขานุการ อบจ.
 
ว่าง
หน.ฝ่ายการประชุม

นาง.ชมพฤกษา จันทร์ศรี
หน.ฝ่ายกิจการสภาฯ

นางปรารินดา พรมดี
หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนรวมฯ
.