Skip to content

สำนักปลัด อบจ.สกลนคร

  • menu
.
 
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
นางจินตนา วงค์ลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกภิภพ ดรบ้านเขียว
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางพิมพ์รภัส สินธุระวิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
   
   

 

 

ติดต่อสอบถาม