สำนักปลัด อบจ.สกลนคร

  • menu
.

สำนักปลัด
น.ส.ปรียา เถาว์ชาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชบย์ นางพิมพ์รภัส สินธุระวิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป