ประเพณีสิบสองเพ็งไทสกล ลอยพระประทีปพระราชทาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทาน กระทงประจำแต่ละพระองค์ อัญเชิญไปร่วมลอยกับพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร
#โดยขบวนที่_1 ขบวนอัญเชิญไฟพระราชทาน
มี นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนางขนิษฐา ทีฆธนานนท์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร(ภริยา) เป็นผู้อัญเชิญไฟพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,
นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร,
นายธีระพล บัวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
และ นางเอื้อมพร บัวดี คู่สมรส ร่วมขบวนฯอัญเชิญไฟพระราชทานในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญไฟพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (นายยงยุทธ เขื่อนขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
#โดยขบวนที่_2 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นางประไพ ศรีนุเดช รองประธานสภา อบจ.สกลนคร,
นายวิชัย ศรีนุเดช คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (โดย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร)

 

#โดยขบวนที่_3 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มี นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาจังหวัดสกลนคร และนางลักขณา จันทร ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายโสภณ ดอนโคตรจันทร์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลสกลนคร,
และ นางศิริกันยา ดอนโคตรจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คู่สมรส)
ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย เทศบาลนครสกลนคร (โดย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร)
#โดยขบวนที่_4 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มี พลตรี ภัชพล ศิริลักษณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29,
และ นางดนยพร ศิริลักษณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขามณฑลทหารบกที่ 29 ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร,
และ ดร.ลลิตา ฤกษ์วาณิชย์กุล (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (โดย ดร.ธนรัตน์ ตรีระสวัสดิชัย)

 

 

#โดยขบวนที่_5 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มี พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร,
และ นางจีรพันธ์ อินทรจักร์ ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร,
และนางสาวดวงกมล อัญญะเมธี รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_6 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
มี นายศิริพันธุ์ ชมพูวัฒนา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร,
และ นางสาวรัชนี วิเศษชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ยังมี นายประหยัด ธานะราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และนางมณ๊รัตน์ ศิริประทุมวงศ์ (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อิทรวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_7 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,
และ นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครพนม
ทั้งนี้ยังมี นางพรทิพย์ คาวีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร,
และนายอภิชาติ คาวีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร (โดย นางพรทิพย์ คาวีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_8 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
มี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,
และ นางสาววาสนา นวลนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร,
และนางปัฐวิภา ญาณประเสริฐ (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_9 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
มี นางสาวนิติยา ธารานุกูล อัยการจังหวัดสกลนคร,
และ นายศรายุทธ อรสินท์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายบดินทร์ นารถโคษา ผอ.โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,
และนางทองพิมพ์ นารถโคษา (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา (โดย นายบดินทร์ นารถโคษา ผอ.โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา)

 

 

#โดยขบวนที่_10 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

มี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร,
และ นางสุชญา ภัทรธนเศรษฐ์ ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายเอกชัย บุตรแสนคม ผอ.โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา,
และนางวลาสินี บัตรแสนคม (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (โดย นายเอกชัย บุตรแสนคม ผอ.โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา)

 

 

#โดยขบวนที่_11 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

มี พันตำรวจเอก สิปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับตำรวจตะเวนชายแดนที่ 23,
และ นาวาโทหญิง รนิดา สรณ์คุณแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร,
และ นายสำราญ ราตรีหว่าง รอง ผอ.โรงเรียนไทรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 4) (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (โดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_12 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
มี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร,
และ นางลักษณา ชาญชิตปรีชา ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสกลนคร,
และ นางเครือมาศ นาวาทะวัฒนะ (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร (โดย นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสกลนคร)

 

 

#โดยขบวนที่_13 ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
มี ผศ.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,
และ นางสาวกรรณิการ์ จันทร์พา ภริยา เป็นผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน
ทั้งนี้ยังมี นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล,
และ นางพัชรินทร์ แสนวิเศษ (คู่สมรส) ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ปีนี้ ออกแบบและประดับตกแต่งรถ โดย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล (โดย นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล)