การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  •  01 โครงสร้างหน่วยงาน
  •  02 ข้อมูลผู้บริหาร
  •  03 อำนาจหน้าที่
  •  04 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  •  05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  •  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  •   07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  •  08 Q&A
  •  09 Social Network
  แผนดำเนินงาน 2563
  •  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
  •  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
  การปฏิบัติงาน 2564
  •  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  •  014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  •  015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
  •  016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
  • 017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
  • 018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
  • 019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
  • 020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25635
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
  •  021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
  •  022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  •  023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
  •  024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  การร้องเรียนการทุจริต 2565
  •  025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
  •  026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
  •  027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
  •  028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
  •  029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
  •  030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
  •  031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
  •  032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
  •  033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
  •  034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
  •  035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
  •  036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
  •  037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
  •  038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
  •  039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565