ข่าวประกวดราคาเว็บเดิม ปี 2559- 2564

ข่าวประกวดราคาเว็บเดิม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๘ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท – ๕๓๕ สกลนคร ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) โดยวิธีเฉพาะจงจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สำเนาพร้อมเย็บเล่นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดฯ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์ อบจ.สน. พร้อมข้อความ ด้วยแผ่นพาสวูด จำนวน ๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถฟาร์มแทรคเตอร์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค-๔๖๔๘ จำนวน ๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน ๓ ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์และเก้าอี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุสำนักงาน (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์ซูมกล้องถ่ายรูป) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๗ รายการ (สำนักช่าง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๘)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๐)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๐) (กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ เพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน ๗ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน ๒๐ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านห้วยไร่ ม.๑๓ ต.ธาตุ-บ้านหาดทรายมูล ม.๓ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๙)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกิจการประปาบ้านหนองส่าน หมู่ที่ ๑๑,๑๔ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาพร้อมเย็บเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (แก้ไขครั้ง ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน ๑๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน ๗ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๓ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดฯ จำนวน ๔ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักช่าง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตฯ สายบ้านนาคำดี หมู่ที่ ๘ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร – ต.ทุ่มฝน อ.ทุ่มฝน จ.อุดรธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้นิรภัย จำนวน ๑ หลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔.๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๕ ตัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานโรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) จำนวน ๑๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ กองสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี รหัส ๔๘๗-๖๐-๐๑๓๖ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนดรีตสาย สน.4038 บ้านกุดจิก-บ้านดงอีด่อย อำเเภอวานรนิวาส,อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๘)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมจอ LED ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในเขต อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (กองพัสดุและทรัพย์) จำนวน ๒๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๙ เส้น สำหรับรถยนต์ จำนวน ๓ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๗)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอบภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนภูดินแดงวิทยา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอบภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์))
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมินิเนียม จำนวน ๔ หลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๖)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำนาดี ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๕)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางใช้ในงานประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน กค-๙๕๙๘ สกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองไผ่ ม.๗ ต.คำสะอาด-บ้านโพนสูง ม.๑ ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง LED FULL COLOR ขนาด P๔ indoor ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูญไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซีฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส ๔๘๗-๕๓-๐๑๑๐ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประการศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มพร้อมเย็มเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๘) และ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนฯ สายบ้านโนนแพง ม.๔ ต.เดื่อศรีคันไชย – บ้านตาดโตน ม.๒ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิดจราจรฯ สาย สน.ถ๑-๐๐๒๖ บ้านสี่แยก-บ้านแม่นน้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจารจรฯ สาย สน.ถ๑-๐๐๒๔ บ้านวาริชภูมิ-บ้านขาว อ.วาริชภูมิ,อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดฯ จำนวน ๕ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.ถ๑-๐๐๒๕ บ้านถ่อน-บ้านหนองลาด อ.พรรณานิคม, อ.เมือง จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.๒๐๔๑ บ้านหนองสามขา – บ้านท่าแร่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้กับรถโตโยต้า 4 ประตู ทะเบียน กท 6595 สกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาดีฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ CAT หมายเลขทะเบียน ต-๑๑๔๒ สน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างค้อ ม.1 ต.สร้างค้อ-บ้านฮ่องสิม ม.3 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านสงเปลือย ม.4 ต.ไฮหย่อง-แยกทางหลวงหมายเลข 3003 อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 22 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 141 ป้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง LED FULL COLOR ขนาด P4 indoor ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกินฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.2039 บ้านหนองกุง-บ้านหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโนนแพง ม.4 ต.เดื่อศรีคันไชย – บ้านตาดโตน ม.2 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองยูทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองไผ่ ม.7 ต.คำสะอาด-บ้านโพนสูง ม. 1 ต.โพนสูง อ.ส่วางแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.4074 บ้านพันนา – บ้านหนองแสง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาษา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแลเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.2017 บ้านกลาง-บ้านวังม่วง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตฯ สาย สน.ถ1-0025 บ้านถ่อน-บ้านหนองลาด อ.พรรณานิคม อ.เมือง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างแลัเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.ถ.1-0026 บ้านสี่แยก – บ้านเม่นน้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง,ม่านประตู,และฟิล์มติดกระจกฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างและเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตฯ บ้านวาริชภูมิ-บ้านขาว อ.วาริชภูมิ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านกุดตะกาบ ม.5 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ – บ้านดงสว่าง ม.7 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง)ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักช่าง ยี่ห้อ Sharp AR-6131Nฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬายกร้ำหนัก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเจาะน้ำบาดาล พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านดอกไม้ ม.6 ต.บงใต้-บ้านคำสะอาด ม.1 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สน.2023 บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.4074 บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปัคตะกร้อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กล้องประชุมทางไกลฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสง่า (โนนเดื่อ) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน – บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin DiseaseLSD) ในโคและกระบือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านกุดจาน ม.7 ต.แพด-บ้านผาศักดิ์ ม.13 ต.คำตากล้า จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 10 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.4023 บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านการกีฬาโรงเรียนร่ทไทรวิทยาฯ (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นด้านการกีฬาโรงเรียนร่ทไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ดทะเบียบพัสดุและการ์ดบัญชีงบหน้าประจำเลขรหัสพัสดุฯ สำนักปลัด อบจ.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านห้วยไร่ ม.13 ต.ธาตุ-บ้านหาดมราบมูล ม.3 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ เทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0592 สน.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประสานงานอำเภอ 18 อำเภอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้ภายในสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงยิมอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือประกอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน กต 2493 สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ กองสวัสดิการสังคมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างสนามฟุตมาตรฐานโรงเรียนร่มไทร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนาข่า ม.3 ต.ดงหม้อทอง-บ้านท่าช้าง ม.10 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สน.4026 บ้านแพด-บ้านท่างาม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.3039 บ้านบง-บ้านดงสาร อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านทุ่งบ่อ ม.7 ต.วัฒนา-บ้านรักษาดินแดน ม.12 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สายกุดตะกาบ ม.5 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ-บ้านดงสว่าง ม.7 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.2039 บ้านหนองกุง-บ้านหนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายคำน้ำเย็น ม. 12 ต.พังโคน อ.พังโคน – บ้านดอนย่านาง ม. 3 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบัวหลวง ม.13 ต.สว่าง-บ้านวังยาง ม. 1 ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน – บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.2023 บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.2017 บ้านกลาง-บ้านวังม่วง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.2041 บ้านหนองสามขา-บ้านท่าแร่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านสงเปลือย ม.4 ต.ไฮหย่อง-แยกทางหลวงหมายเลข 3003 อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่-บ้านหนองทุ่ม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านดงสง่า (โนนเดื่อ) ม. 4 ต.หนองแปน-บ้านดงบาก ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.4074 บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.4023 บ้านนาจาร – บ้านห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 516-55-0269 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโมน ม. 2 ต.พันนา – บ้านโนนสร้างไพร ม. 3 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339 – บ้านม่วง ม.9 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านขัวสูง ม. 5 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส – บ้านโคกศิลา ม. 1 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายห้วยไร่ ม. 13 ต.ธาตุ – บ้านหาดทรายมูล ม. 3 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาเหมือง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ เพื่อใช้ในการปกิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 12 เครื่อง
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอีสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านคำน้ำเย็น ม.12 ต.พังโคน – บ้านดอนย่านาง ม.3 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโนนเสาขวัญ ม.2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน-บ้านหนองโจด ม.5 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ปประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาครูผู้สอน ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้อง/ขาดแคลน(ครูผู้สอนวิชาคณตศาสตร์โรงเรียนร่มไทรวิทยา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบัวหลวง ม.13 ต.สว่าง – บ้านวังยาง ม.1 ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน.4026 บ้านแพด – บ้านท่างาม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบึงโน ม.5 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน – บ้านหนองจาน ม.6 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านนาข่า ม.3 ต.ดงหม้อทอง – บ้านท่าช้าง ม.10 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้นทุ่งบ่อ ม.7 ต.วัฒนา – บ้านรักษาดินแดน ม.12 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339 – บ้านม่วง ม.9 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านชัยชนะ ม.3 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว-บ้านหนองหลวง ม.1 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สน.3039 บ้านบง -บ้านดงสาร อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านเหล่าผักใส่ – บ้านหนองทุ่ม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องเสียงเพื่อพัฒนาวงดนตรีสากล โรงเรียนภูดินแดงวิทยาฯ
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างแลัเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.4074 บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านวังปลาเซือม ม.5 ต.บ้านโพน -บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโมน ม.2 ต.พันนา – บ้านโนนสร้างไพร ม.3 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านกุดจาน ม.7 ต.แพด – บ้านผาศักดิ์ ม.13 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านหนามแท่งใหญ่ ม.2 บ้านคำเจริญ ม.5 บ้านหนองบัวแพ ม.7 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน -บ้านหนองจาน ม.6 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สน 3034 บ้านศรีวิชา – บ้านดงขุมข้าว อ.เมือง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านขัวสูง ม.5 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส-บ้านโคกศิลา ม.1 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อร้าง จำนวน 1 รายการ (สำนักช่าง)
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนสาธารณะดอนขาม-ดอนลังกา
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สน.ถ1-0003 บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้ อ.เมือง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 4 เครื่อง
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรัางถนนคอนกรีตฯ สายแยกทางหลางหมายเลข 2096 – บ้านน้ำจั้น ม.3 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองหอยใหม่ ม.17 ต.เชียงเครือ-บ้านโคกเลาะ ม.4 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบึงโน ม.5 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน – บ้านหนองจาน ม.6 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย สน 2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาเหมือง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.กสลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อนลื่นฯ หน่วยงานสำนักปลัด อบจ. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Tasaki ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องเสียงเพื่อพัฒนาวงดนตรีสากลโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สน.ถ.๑-๐๐๑๘ บ้านบึงทวาย-บ้านนาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจารจรฯ สน.90103 บ้านไทรทอง-บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชาวต่างชาติสอนภาษาเวียดนามโรงเรียนสกลทวาปี) MR.TA VAN CUONG
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนคำยคม) MR.RONALD JOHN LAMBAYAN SAGPANG
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาวย สน.2009 บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง อ.เจริญศิลป์, อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านจัดระเบียบ ม. 6 ต.หลุบเลา – บ้านชมภูพานกลาง ม.22 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองแฝพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง – บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (สี,ขาว-ดำ) ยี่ห้อ TOSHIBA รหัส 417-61-0001,417-61-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างค้อ – บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องเสียง เพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนภูดินแดงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานโรงเรียนร่มไทรวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโนนเสาขวัญ ม.2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน – บ้านหนองโจด ม. 5 ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนคำยางพิทนาคม จำนวน ๕ รายการ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านคำแหว ม.๓ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม – บ้านนาเชือก ม.๙ ต.แร่ อ.พงโคน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง หมู่ ๒ ต.เชียงเครือ – บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสกลทวาปี (พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจฯ บ้านพังขว้างใต้ หมู่ที่ ๑ ต.พังขว้าง-บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑ ต.ฮางโอง อ.เมือง จ.สกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๘ ต.โนนสะอาด- บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ฯ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่พฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองไผ่ ม.๗ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร – บ้านบึงทวาย ม.๑ ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ชาวต่างชาติสอนภาษาเวียดนามโรงเรียนร่มไทรวิทยา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศยกเลิกเลขคำสั่ง,ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ อ.สว่างแดนดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านชัยชนะ หมู่ 3 ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว-บ้านหนองหลวงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเจาะน้ำบาดาล พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด
ประการองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.3090 บ้านกุดจิก – บ้านหนองแค อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 14)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประสานงาน 18 อำเภอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเจาะน้ำบาดาลพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.2009 บ้านดงบัง-บ้านโพธ์ทอง จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข2096-บ้านน้ำจั้น อำเภอบ้านม่วง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเสรี-บ้านอ่างคำค้อ อำเภอบ้านม่วง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน สาย สน.ถ1-003 บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้ อำเภอเมืองสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร สาย สน.ถ1-0018 บ้านบึงทวาย-บ้านนาตาล อำเภอเต่างอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจัดระเบียบ-บ้านชมภูพานกลาง อำเภอภูพาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้ว-บ้านหลุบเลา อำเภอภูพาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร สาย สน.90103 บ้านไทรทอง-บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีอาคารเรียนในโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ จำนวน 2 หลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน 3 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน คำยางพิทยาคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน ภูดินแดงวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาเกาหลี โรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน โรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน เดื่อศรีไพรวัลย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนคำยางพิทยาคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนคำยางพิทยาคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานผู้บริหาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3034 บ้านศรีวิชา-บ้านดงขุมข้าว จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพังขว้างใต้-บ้านน้อยจอมศรี อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอยใหม่-บ้านโคกเลาะ จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสวาง – บ้านสร้างแก้วสมานมิตร จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือม – บ้านโนนประดู่ จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแฝกพัฒนา- บ้านดงสมบูรณ์ อ.เมืองสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ อ.เมืองสกลนคร-บ.บึงทวาย อ.เต่างอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองไผ่ – บ้านโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำแหว อำเภอพรรณานิคม- บ้านนาเชือก อำเภอพังโคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3090 บ้านกุดจิก-บ้านหนองแค อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุ)จำนวน 18 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุ) จำนวน 7 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุ)จำนวน 7 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนเน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)จำนวน 16 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬาโรงเรียนร่มไทร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เน้นด้านกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬาฟุตบอล) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬาฟุตบอล) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬาฟุตบอล) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬาฟุตบอล) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬามวยไทย) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬามวยไทย) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬามวยไทย) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่ิองเสียง ระบบไฟฟ้า แสง สี โครงการมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอิสาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (เปตอง) โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน โรงเรียนร่มไทรวิทยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทอ สาน ปั้น แต่ง งานมูนมังอีสาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเวทีการแสดง งานมูนมังอีสาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลพิการที่สามารถทำงานได้ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบจ.สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตัวอักษรประชาสัมพันธ์งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูเข้างาน มูนมังอีสาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่นตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำนาดี จังหวัดสกลนคร – ตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบริเวณหน้าห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 5)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี ตำบลนาหัวบ่อ- บ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณนิคม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ชื่อและตำแหน่ง และเคลือบเงาป้ายไม้ด้วยยูนีเทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชัยชนะ อ.ส่องดาว – บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำนาดี อำเภอสว่างแดนดิน – ตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 24 ตัว)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศขอเปลี่ยนแปลงเวลาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ – บ้านบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะ บริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2177 – บ้านนาเหมืองใหญ่ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๐๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสง,ม่านประตู และฟิล์มติดกระจก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบงใต้-บ้านคำสะอาด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและบ้านพักผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกุญแจสำรองเครื่องจักรกลและรถต์ จำนวน ๕๙ ชุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐ บ้านหนองไผ่-บ้านดงหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมกองพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธิ์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๒๒คัน ๑๑๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๑๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ฝ่ายแผนงานและงบประมาณโรงเรียนร่มไทรวิทยาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อ ตามกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังใจ ของโรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมแข่งขันกีฒาภายใน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมสืบสานจารีต วัฒนธรรมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงเครือฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ บ้านธาตุ-บ้านหนองทุ่มฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สน.๓๐๓๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮี-บ้านถ่อนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๐๘ บ้านนาเพียงใหม่-บ้านบอนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตัวการ์ตูนประชาสัมพันธ์รณรงค์กรุณาสวนหน้ากากอนามัยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าสวนสาธาระดองขาม-ดอนลังกา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮีฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านยางคำฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๗๑ บ้านหนองไผ่-บ้านก่อสำราญฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนน สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธิ์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านดงภูทองฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ๑-๐๐๑๐ บ้านหนองไผ่
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบบ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน ๕๐ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผนัง-ฝ้าเพดาและบริเวณห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๕ คันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมนน หมู่ที่ ๘ฯ
ประักาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดอนเงินงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สน.๓๐๓๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชักผ้าม่าน,ปลอกเบาะนั่งและหมออิงชุดรับแขกพร้อมอัพกลีบฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝดมน หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมเครื่องแต่งกาย ตามกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้านครัว ตามกิจกรรมซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ สำรหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๙๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำเม็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประจำหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในที่เลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ีอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ ตำบลธาตุทองฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(คำตากล้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.ภูพาน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(โคกศรีสุพรรณ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.พรรณานิคม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ(อ.กุสุมาลย์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้นท์พร้อมฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งและไฟฟ้าแสงสว่างในการเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ ฯ
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจรณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการรู้ภาษาต่างประเทศฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน ตามกิจกรรมจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ (ตู้)ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านคำเม็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลิปดำเพื่อใช้หนีบกระดานนับคะแนนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในที่ตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, เรื่อง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายนับคะแนนงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลแสดงที่ลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบชีดคะแนน สมุดแบบพิมพ์ ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยและปิดประกาศในหน่วยเลือกตั้งฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านกีฬา(ฟุตบอล)ฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาชีววิทยา)
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาชีพฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมรถรับ-ส่งพร้อมน้ำมันเซื้อเพลิง ตามกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ตามกิจกรรมวันปิยะมหาราชฯ
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลน(วิชาเอกชีววิทยา)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านวังปลาเซือมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพดฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านคันชา หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโมนหมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิกฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคาและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ กปน. กระดาษจดลำดับฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งฯ
ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาแก หมู่ที่ ๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านโคก หมู่ที ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งวัดน้อยพัฒนาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลือกสั่งซื้อแบบพิมพ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีตสาย สน.ถ๓-๐๐๒ บ้านกุดบากฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับสำหรับใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.๔๐๒๓ บ้านนาจารฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนร่มไทรวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักกีฬาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมข้าวสวยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านมะขามป้อมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกปริ้นเตอร์ ให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงไม้เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสะอาดฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กข้างทาง สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สน.ถ๑-๐๐๐๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านขัวสุง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาสฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประรายละเอียดข้อมุลราคากลางและคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านธาตุนาเวงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช่ในการเลือกตั้งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังปลาเซือมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามดครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านอาชีพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลา ตามโครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสานฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ
ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดไหฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามป้อม หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทุ่งวัดน้อยทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเชียงเครือ-บ้านโคกเลาะฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนหนองมันปลา ๒ฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างทาง สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้างค้อฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงามฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกฯ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเชิญชวนเเฝ้ารับเสด็จฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๐๗ บ้านทามไฮ-บ้านม่วงลายฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยเช่าเป็นรายเดือนๆละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ตามกิจกรรมวันปิยะมหาราช ของดรงเรียนร่มไทรวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดหาอาหารว่างเครื่องดื่มตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย้บแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำยบขมิ้นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองสิม บ้านลืมบอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่แก้ว อำเภอบ้านม่วงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือนร ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองแผนและงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนสาธารณะ เแลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่แกใหญ่ หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่างแดนดิน-บ้านเตาไหฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ประกาศผู้อำอวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์กา่รบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณกล้องถ่ายภาพนิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลส่างแดนดิน-บ้านเตาไหฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปทุมวาปี-บ้านหนองกุงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนน(หิน ๓/๔) ประจำศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง-บ้านภูเพ็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศองค์การบริหฟารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปการณ์โครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน ๖๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์การ์ดทะเบียนคุมทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษราและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๒๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาและการคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กจ.๒๘๐๐ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ คัน ๓๗รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้สะเต้มศึกษา ตามโครงการการพัฒนาการเรียนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยามพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔คัน ๔๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสตรียุดใหม่ใส่ใจสุขภาพ ขนาด ๑.๕๐x๔.๐๐เมตรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานยั่งยืนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๒ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร(หัวหน้าฝ่าย)กองพัสดุและทรัพย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นห้องสมุดฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน) โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านช่าง จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ x ๔.๐๐ เมตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวจสอบผ่านใน,ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟาไม้ บุนวมผ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี รหัส ๔๘๗-๐๑๓๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักช่างฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ สำหรับรักษาซ่อมแซม เครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเชอร์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้สุงวัยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบดละเอียดเศษวัชพืชฯ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต ถนนสาย ถ.๑-๐๐๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างลง กรณีเกษยณอายุราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงการวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office home Student 2019)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม)ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ๑.๕๐*๔.๐๐ เมตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในสำนักงานกองแผนและงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรัีบจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของดรคติดต่อฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒ฯ
ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนจัีงหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๓๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารและเก้าอี้ผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุงาน) โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน หัวใจผู้นำฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ * ๔.๐๐ เมตร
ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ เมตรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอ เรื่อง ประักาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ(วัสดุฝึกอบรมอาเชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หอประชุมอำเภอพังโคน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ๑๙ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(วัสดุฝึกอบรม) โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยศาตร์พระราชาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ดดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหน่อลื่นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานกองแผนและงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกอิงกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๔ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง จำนวน ๕๑ คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินและงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ไตยมาส ๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปกสีและเย็บเล่มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๐๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสาย บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสาย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอพังโคนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์(ตู้)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์(ตู้) ยี่ห้อโตดยต้าฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจำทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวังสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านคำผักแพวฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๐๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรีพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ
ประกาศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมขนส่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ดับเดบิ้ลแค๊ป ยี่ห้อฟอรืต ทะเบียน กค ๒๔๓๕)ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการส่งเสริมสนับบสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะจงจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๐ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๐ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สูงเนิน-ท่าแร่)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สร้างค้อ-สกล)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สกล-นาแก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย) )
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๐๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๔๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๒๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๑๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๒๐๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๔๐๙๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสะคามฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ คันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๓๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสงเปลือยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกุดตะกาบฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๐๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านโพงสวางฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่งเต่า หมู่ที่ ๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวกราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๑๘๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๑๗ฯ
ประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๐ฯ
์ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๐๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านดอนม่วย หมู่ที่ ๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศษ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๔๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สน.๓๐๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง้หมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทองฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบบ้านทุ่งบ่ หมู่ที่ 7ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ๑-๐๐๑๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังบ้านเซือมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๒๔๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สร.ถ๑-๐๐๑๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคึร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด หมู่ที่๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก้วฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๙๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกุดตะกาบฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง คำสั่งแต่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้ง คณกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูสะคาม หมู่ที่ ๓ ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๐๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๔๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๐๗๑๐๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอรืไฟฟ้าฝ่ายเครื่องจักรกลฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ ๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย ๓๑๘๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๓๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๔๐๗๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประรายละเอียดข้อมุลราคากลางและคำนวนราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๒๐๐๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านโพนสว่างฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๕บ้านหนองย่างชิ้นฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านซงเต่า หมู่ที่ ๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ ๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหรนองเปลืง หมู่ที่ ๕ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๓๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๐๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ หน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.ถ.๑-๐๐๑๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๐๙๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ คันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน๒๐๐๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ๑-๐๐๑๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้วฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๔๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านแพด หมู่ที่ ๑ ตำบลแพด-บ้านท่างามฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ บ้านเหล่าผักใส่ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒-บ้านด่านไชโยฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกี้ยงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ไตรมาส ๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง จำนวน ๔๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือราชษฏรฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือราชษฏรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาสำหรับโรงเรียนคำยางฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย.สน.๒๐๐๙บ้านดงบังฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๓ บ้านเชียงเครือฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กสาย สน.3035ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สร้างค้อ-สกลนคร)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการว่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ1-0024
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน ท่าแร่-โชคอำนวย)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ตอน สูงเนิน-ท่าแร่)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจอขนาด 20ลิตร จำนวน 1,350ถังฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนระการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่ภาพสี การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครการจ้างครูสอนภาษาตาสงประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ตันฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฦึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเซื้อฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาาาต่างประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องปรพกวดราคาจ้างก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้วฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษาเวียดนานมฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและเก็บเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๐๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๕๓๕ สกลนคร
-ภประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สน.ถ๑-..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อเป็นครูสอนภาษอังกฤษฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษต้างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษต้างประเทศสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสกลทวาปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(โรงเรียนสกทวาปี)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนราคาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูสอนภาษาตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติคอนกรีตสาย สร.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรคอนกรีตสาย สน.ถ.๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์โรงงานฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหลวงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ิเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๘๙ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๕๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบการเรียนการสอนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัฑ์บ้านงานครัวฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลคลเป้นพงักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพินพ์สี รหัส ๔๘๗-๖๐-๐๑๓๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ.๑-๐๐๒๓ฯ
ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง คอนพิวพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๙-๐๓๖๐
ประกาศองค์การบริหาร่้สนวจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเติ่งสามัคคีฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดอกไม้ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๗๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงรอบโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์และปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดินฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน๑๑ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๒๘ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๙-๐๓๖๐ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรัลปรุงห้องทำงานส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๐ บ้านบะฮี-บ้านถ่อนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่๗ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านง่อน หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลตืติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๔๑ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๒ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองแผนและงบประมาณ) จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศในสำนักงานกองแผนและงบประมาณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร(กองแผนและงบประมาณ)ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคก หมู่ที่ ๒ฯ
ประกาศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการบำรุงรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลจำนวน ๑๑คัน ๑๒ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการบำรุงรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นตามข้อบัญญัติฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาข่า หมู่ที่ ๓ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย ม.๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาผู้ชนะการเเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข้ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่ีอง ปร