ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง USO Net และห้องบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง USO Wrap โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กสทช. จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน ศูนย์ USO Net เพื่อเปิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล การจัดให้มีบริการศูนย์ USO Net ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช. เพื่อลดช่องว่างและเติมเต็มทางการเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเป็นเครื่องมือให้ใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพของคนทุกกลุ่มในชุมชน

รายชื่อจุดติดตั้ง                   แผนที่จุดติดตั้ง