ขอเชิญประชาชนในทุกภาคส่วนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐