ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและพี่น้องประชาชนร่วมตักบาตรริมน้ำ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา