Skip to content

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 1919  ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

โทร. 042 717 098  

E-mail : skpao.mail@gmail.com

สารบรรณกลาง : obgsn1919@gmail.com

 

 

ติดต่อสอบถาม