Skip to content

ita

ita

นายก อบจ.มอบนโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  • ita

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงา… Read More »นายก อบจ.มอบนโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

  • ita

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์… Read More »หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  • ita

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีก… Read More »หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  • ita

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ไ… Read More »ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566

  • ita

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลพื้นฐาน  01 โครงสร้างหน่วยงาน  02 ข้อมูลผู้… Read More »การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566