Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบาก ณ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบาก ณ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาริชภูมิ ณ รพ.สต.บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่15 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบ… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาริชภูมิ ณ รพ.สต.บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

นายจรัญ การุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจรัญ การุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามผลการด… Read More »นายจรัญ การุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 15 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลงพื้นที่เทศบาลเหล่าปอแดง ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สัญจรพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อรับฟังปัญหาในเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง และหมู่บ้านในตำบลเหล่าปอแดงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อม นา… Read More »ลงพื้นที่เทศบาลเหล่าปอแดง ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สัญจรพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ เพื่อรับฟังปัญหาในเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง และหมู่บ้านในตำบลเหล่าปอแดงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 3 ฝ่ายเครื่องจักรกลนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกหนองสระสาธารณะประโยชน์ สำนักสงฆ์วัดป่าช้า บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย… Read More »มอบหมายให้สำนักช่าง โดยศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ที่ 3 ฝ่ายเครื่องจักรกลนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกหนองสระสาธารณะประโยชน์ สำนักสงฆ์วัดป่าช้า บ้านยางคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เขตที่ 15 และคณะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน ถนนสาย สน 2035 โคกสว่าง-หนองแสงน้อย และอำเภอพรรณานิคม สาย สน 07241 บ้านคำข่าน้อย-บ้านนาดี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สั่งการให้สำนักช่าง ลงพื้นท… Read More »ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เขตที่ 15 และคณะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน ถนนสาย สน 2035 โคกสว่าง-หนองแสงน้อย และอำเภอพรรณานิคม สาย สน 07241 บ้านคำข่าน้อย-บ้านนาดี

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบแพมเพริ์สและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ยายสดใส แสนทิพย์  ชาวบ้านชุมชนมะขามป้อม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเมตตาธรร… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบแพมเพริ์สและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ยายสดใส แสนทิพย์  ชาวบ้านชุมชนมะขามป้อม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. สกลนคร ทั้ง 4 เขต

วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุ… Read More »แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. สกลนคร ทั้ง 4 เขต