Skip to content

เลือกตั้งซ่อม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. สกลนคร ทั้ง 4 เขต

วิธีแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุ… Read More »แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. สกลนคร ทั้ง 4 เขต

ประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร จัดการประชุมชี้แ… Read More »ประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เขตเลื… Read More »ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เขตเลื… Read More »ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/5(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร นายพิพัฒฬ์ นะรุน ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการอำเภอและผู้ช่วยอนุกรรมการอำเภอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อบจ.สกลนคร นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประ… Read More »นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร นายพิพัฒฬ์ นะรุน ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการอำเภอและผู้ช่วยอนุกรรมการอำเภอ

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภา(กรณีแทนตำแหน่งว่าง) อบจ.สกลนคร วันแรก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจ… Read More »บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภา(กรณีแทนตำแหน่งว่าง) อบจ.สกลนคร วันแรก