Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอส่องดาว

นายพัฒนาวุฒิ เรืองสวัสดิ์

นายพัฒนาวุฒิ เรืองสวัสดิ์

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง

อำเภอส่องดาว

นายสันติ ศรีนุกูล

นายสันติ ศรีนุกูล

ผอ.รพ.สต.วัฒนา

อำเภอส่องดาว

นางสาววรรณวิษา ไชยสุทัศน์

นางสาววรรณวิษา ไชยสุทัศน์

ผอ.รพ.สต.ชัยชนะ

อำเภอส่องดาว

นางประไพศรี ไชยพงศ์

นางประไพศรี ไชยพงศ์

ผอ.รพ.สต.ท่าศิลา

อำเภอส่องดาว

ติดต่อสอบถาม