Skip to content

กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพรรณานิคม

นางลำไพ วจีสิงห์

นางลำไพ วจีสิงห์

ผอ.รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา

อำเภอพรรณานิคม

ผอ.รพ.สต.บ้านโนนเรือ

อำเภอพรรณานิคม

นายภัทรพงษ์ เกตุคล้าย

นายภัทรพงษ์ เกตุคล้าย

ผอ.รพ.สต.บ้านบัวใหญ่

อำเภอพรรณานิคม

นางเตือนใจ วรรณทะนะ

นางเตือนใจ วรรณทะนะ

รก.ผอ.รพ.สต.ภูเพ็ก

อำเภอพรรณานิคม

นายชัยพร ศรีประภา

นายชัยพร ศรีประภา

ผอ.รพ.สต.บ้านผักคำภู

อำเภอพรรณานิคม

นางเตือนใจ วรรณทะนะ

นางเตือนใจ วรรณทะนะ

ผอ.รพ.สต.บ้านนาขาม

อำเภอพรรณานิคม

นางทองศรี นนธิราช

นางทองศรี นนธิราช

ผอ.รพ.สต.บ้านศรีวงศ์ทอง

อำเภอพรรณานิคม

นางนัทลี บุญนาค

นางนัทลี บุญนาค

ผอ.รพ.สต.บ้านโดก

อำเภอพรรณานิคม

นายกิตติศักดิ์ ซาตะรักษ์

นายกิตติศักดิ์ ซาตะรักษ์

ผอ.รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา

อำเภอพรรณานิคม

นางเกตุมณี ทิพวงษา

นางเกตุมณี ทิพวงษา

ผอ.รพ.สต.บ้านวังยาง

อำเภอพรรณานิคม

นายนิรัตน์ เหมะธุรินทร์

นายนิรัตน์ เหมะธุรินทร์

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองโคก

อำเภอพรรณานิคม

นางจินตนา อัคพิน

นางจินตนา อัคพิน

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผือ

อำเภอพรรณานิคม

ติดต่อสอบถาม