[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.233.2
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  71 ip
  เมื่อวาน
  191 ip
  เดือนนี้
  1882 ip
  เดือนที่แล้ว
  7749 ip
  ปีนี้
  55005 ip
  ทั้งหมด
  316654 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
    

    

  อื่นๆ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี2562
  อื่นๆ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  อื่นๆ
  รายงายผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน
  รายงายผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  อื่นๆ
  รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
  รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนคำยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2562
  อื่นๆ
  รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corrption Eduation)
  อื่นๆ
  โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และ(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นจัดทำ"แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี"
  อื่นๆ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ภือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
  อื่นๆ
  โครงจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในการให้การบริการสาธรณะด้านๆจึงได้จัดทำโครงการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563
  อื่นๆ
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร
  อื่นๆ
  .โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องวินัย ปนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  .โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องวินัย ปนะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอิมพีเรียยสกล จังหวัดสกลนคร
  อื่นๆ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบบจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong