รายงานผลการปฏิบัติการ

  • menu

รายงานการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส่วนที่ ๑)

เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. ๒๕๖๒  (ส่วนที่ ๒)

เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 – 2564  (ส่วนที่ ๑)

เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 – 2564  (ส่วนที่ ๒)