Skip to content

รายงานผลการปฏิบัติการ

  • menu

รายงานผลการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการพิพิธภัณฑ์ภูพาน

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการชำระภาษีฯ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ติดต่อสอบถาม