[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ติดต่อหน่วยงาน
Social Network
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
แจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและสัมมนา
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.234.114.202
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  50 ip
  เมื่อวาน
  99 ip
  เดือนนี้
  2746 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  2746 ip
  ทั้งหมด
  193324 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดงฯ
  ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานหน่วยตรวงสอบภายในฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๔ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งปรับปรุงต่อเติมอาคารทดสอบวัสดุฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งย้ายปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศฯโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3051
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2017
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2017
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน 3010
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนทอง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้าย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไฮหย่อง-บ้านบะแต้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่งใหญ่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโมน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง
  e-bidding sn-3035
  e-bidding sn-3055
  e-bidding sn-3030
  e-bidding sn-2023
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อำเภอสว่างแดนดิน-อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศประมูลจ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๒๓ บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๓๐ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๐๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๒๐๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๔๐๒๖ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๙๓
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วย หมู่ที่๖ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณรนิคม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๑๘๑ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังขว้างกลาง หมุ่ที่ 12 ตำบลพังขว้าง-บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่่าปอแดง-บ้านงิ้วดอน หมู่ที่ 1 ต.งิ้วด่อน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้นข้ามลำหัวยอีนูตอนบน เชื่อมถนนสายบ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 ต.จันทร์เพ็ญ-บ้านนางอย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๒๗ บ้านวาริชภูมิ-บ้านม่วงไข่ อำเภอวาริชภูมิฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๒๗ บ้านวาริชภูมิ-บ้านม่วงไข่ อำเภอวารชภูมิฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร้ หมู่ที่ ๑๑ ต.ธาตุ-บ้านทรายมูล หมู่่ที่ ๓ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ต.ธาตุนาเวงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งฝายน้ำล้น ข้ามลำหัวยอีนูนตอนบนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่งหมู่ที่ ๙ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๑๗ บ้านกลาง-บ้านวังม่วง อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๒ คัน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสาย สน.๒๐๑๗ บ้านกลาง-บ้านวังม่วงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกกกอก หมู่ ๑๒ ต.งิ้วด่อน-ชุมชนธาตุดุมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานให้เข้ามาดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฯ
  ประกาศองค์กาารบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงถนนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสายบ้าทุ่งบ่อ หมู่ที๗ ต.วัฒนา-บ้านรักษาดินแดน หมูที่ ๑๒ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านกกกอก ต.งิ้วด่อน-ชุมชนธาตุดุม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนคอนกรีตสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๑๘๑ บ้านพังโคน-บ้านโพธิ์ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ ๒ ต.ตาลเนิ้ง - ตาลโกน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเพียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเพียง-บ้านแสนพันฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๒๓ บ้านสันติสุข-บ้านห้วยน้ำเที่ยงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย บ้านขัวสูง หมู่ที่ ๕ ต.ศรีวิชัย -บ้านโคกศิลา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯถนนสาย สน.๓๑๓๓ บ้านหนองบัวน้อย-บ้านดอนเชียงคุณ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖-วัดพระธาตุภูเพ็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สาย สน. ๒๐๑๓ บ้านบึงศาลาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สาย สน.๓๒๐๕ บ้านตองโขบ-บ้านม่วงไข่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้น ข้ามลำห้วยอีนูตอนบนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖-บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเหนือฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๘ บ้านถ่อน-บ้านนาคำฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๒๗๑ บ้านหนองไผ่-บ้านก่อสำราญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๑ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ยางมะตอยซีแมนต์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลรนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๒๔ บ้านบึงทวาย-บ้านนาตาล ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สาย สน.๔๐๓๖ บ้านนาคอย-บ้านทุ่งโพธ์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.๓๐๓๐ บ้านถ่อน-บ้านหนองลาดฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สาย สน.๓๑๐๘ บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่มฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๔๐๒๘ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหลวง-บ้านขามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอวนน้อย หมู่ที่ ๒๒ ตำบล ธาตุ-บ้านวังบงน้อยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๑๘ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิก-บ้านหนองแคฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านหนองเบญฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งบ่อ หมู่ ที่ ๗ ต.วัฒนา-บ้านรักษาดินแดน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๐๙ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๑๐ บ้านเหล่าใหญ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๑๐๘ บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพด-บ้านท่างามฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒-บ้านหน่องม่วงฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓ตำบลสว่าง-บ้านเชิงชุม ฯ
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศสมัครการคัดเลือกเพื่อพิจรณารับโอนข้าราชการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖-วัดพระธาตุภูเพ็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.๓๑๑๗ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศสมัครการคัดเลือกเพื่อพิจราณารับโอนข้าราชการฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รเื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฟัลต์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รเื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิจราจรแอสฟัลต์ติคอนกรีตฯ
  ประกวดราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโล้นพัฒนาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งถนน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนาคอนกรีต จำนวน ๔เครื่องฯ
  ประกาศอง๕ืการบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 3 ชั้น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งอาคารเรียน ๔ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้ปฏิบัติ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 3ชั้น ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการอาคารเรียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๒ ตำบลค้อเขียว อ. วาริชภูมิ-แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแก่งกุลา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง-บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมน้ำอูน ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ต.นาคำ-บ้านวังเยียม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2307-บ้านจาร หมูู่ที่ 7 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้อย หมู่ 1ตำบลพอกน้อย-บ้านนาสาวนาน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลพรรณา บ้านกุดก้อม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาน-บ้านวาใหญ่ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์แห่งการเรียนรู้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๗ ตำบล สว่าง อำเภอพรรณานิคมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี หมู่ที่ ๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งโครงและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย บ้านโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลตองโขบฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนินฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม อำ.ม่วง จ.สกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อมฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการขยายผิวจราจร ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสรา้งไพ หมู่ที่ ๓ ตำบล ธาตุทอง-บ้านโคกสีไค หมู่ที่ ๕ (บ้านหนองกระเดา) ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสรา้งปรับปรุงป้ายปนะชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLOR
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๑๐ ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งซ่อมสรา้งแนะเสริมผิวจราจร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั้วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.๒๐๐๓ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดง อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งผิวจราจรและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่แสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน-บ้านโนนประดู่ หมู่ที่7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง อประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการซ่อมและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๐๓ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดง อำเภอกุดบาก,อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพน-บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงเคือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่มฯลฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนนท้องถิ่นฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ค ความเหมาสมกับตำแหน่งและหน้าที่และกำหนดวัน สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบข้อเขี่ยนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเลิกทรอนิส์โครงการซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย ๓๐๓๕ บ้านหนองอย่างขึ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา
  ประกาศอง๕การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๘๔ บ้านหนองโจด-บ้านนางัว อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเริมผิวจราจร สาย สน.๓๐๓๙ บ้านบง-บ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สน.๒๐๐๖ บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๖๒ บ้านโพนสมุทรชัย-บ้านนาดูน อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๔ บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอศฟัลท์ติกคอนกรีต
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย สน.๓๒๐๘ บ้านด่านม่วงคำ-บ้านฟากนาท่ม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต สาย สน.๓๐๕๑ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๙-บ้านดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling)
  ประกาศโรงเรียนากลทวปี(โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครน) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสกลทวาปี ประจำปีการศึกษา2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศเลื่อน วัน เวลา ในการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดตะกาบฯ
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหามโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคอนกรีตสายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งจอ LED FULL COLER
  เอกสารสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสรา้งแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลสรา้งค้อ-บ้านน้อยตาจี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  รับสมัครประกวดกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อ.สว่างแดนดิน
  จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย สน.๕๒๗๖ บ้านสี่แยก-บ้านแม่นน้อย อ. อากาศอำนวย
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่๕ ตำบลตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาย สน.๔๐๒๖ บ้านแพด-บ้านท่างาม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจรจร แอสฟัลท์ติกกรีต ถนนสาย สน.๔๒๓๑ บ้านลึมบอง-บ้านดงยาง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๓๐๙๐ บ้านกุดจิก-บ้านหนองแค
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย สน.๒๐๑๙ บ้านเปือย-บ้านทันสมัยฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้งผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย สน.๓๐๘๙ บ้านธาตุ-บ้านหนองทุ่มฯ
  โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.๓๒๖๐ บ้านห้วยปลาใย-บ้านบึงน้อย อำเภอเมืองน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพุทธา หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลโกน-บ้านโนนตูน หมู่ที่ ๔ฯ
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๒
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๙๓ บ้านห้วยหีบ-บ้านห้วยยาง
  โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรฯ สาย สน.๓๑๘๑ บ้านพังโคน-บ้านโพธิ์ตาก
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.๒๐๑๓ บ้านบึงศาลา-บ้านโพนใหญ่ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๕ บ้านเหล่าผักใส่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องเอกสารจ้างด้วยระบบอิเล็กมรอนิกส์ เลขที่E อบจ./๓๗/๒๕๖๐ งานจ้างเหมาโครงการก่อสรา้งฯ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสรา้งสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๓๐๕๑ บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป้ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก, ภาค ข,และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาสมกับตำแหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลตำบลดงมะไฟ-บ้านประชาสุขสันต์ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  โครงการจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานให้เข้ามาดำเนินการ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (งานกิจกรรมบนเวที และงานเวที) โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจ้างเหมาเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งนิทรรศการฯตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ตำบลไฮหย่อง-แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๓ อ.พังโคน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ตามโครงการศึกษาดูงานแนวพระราชดำริและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ฯ
  ประกาศกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด๑ ตัน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ชะลอการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีสักษณะงานเทียบเคียงได้กลับตำแหน่งบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๓๐๓๕ บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งหัวหน้าคณรักษาความสงบแห่งชาติ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประมูลซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน๖๐๐ ถัง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา(เพิ่มเติมฉบับที่๒)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา(เพิ่มเติมฉบับที่๑)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านชัยชนะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว-บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุที่ไม่ใช้ในงานซ่อมบำรุงถนน ประเภทวัสดุหิน ๓/๘ จำนวน๙๐๐ตันฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  ปนะกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๒๐๐๙ บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  จัดจ้างดครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.๔๐๒๓ บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต้สริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ- บ้านหนองดอกแป้น หมู่ที่ ๖ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯลฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชนิด Para-Asphaltic Concretee ถนนสาย สน.3063 บ้านกุดบาก-บ้านโพนงาม ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอีด่อน โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮางน้อย-บ้านโพนบก
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดนาขาม-บ้านเหล่า โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสน.4054 บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนธาตุดุม-บ้านธาตุดุมเหล่าทับ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเสาขวัญ-บ้านหนองโจด โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวหลวง-บ้านวังยาง โดยวิธีสอบราคา
  สอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4038 (บ้านกุดจิก-บ้านดงอีด่อย)-บ้านหนองหาร
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเบญจ-บ้านหนองปลิง
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4026 บ้านแพด-บ้านท่างาม
  สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2092 บ้านด่านไชโย-บ้านนาสมบูรณ์
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแคน-แยกถนนสายบ้านหนองหลวง-บ้านตาดโพนไผ่ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนสาย สน.3137 บ้านเวง-บ้านนาคำ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2006 บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งบ่อ-บ้านรักษาดินแดน โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านผาศักดิ์-บ้านกุดจาน โดยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยหนองบัว-บ้านเหล่าใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3108 บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อน โดยวิธีสอบราคา
  โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสุวรรณ-บ้านจำปา โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตาลโง๊ะ-บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำเย็น-บ้านดอนย่านาง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงคำโพธิ์-บ้านหนองบัว ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองมะเกลือ ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย-แยงทางหลวงหมายเลข 3003 ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา-บ้านโคกสีไค โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านนาตงใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านหนองแฝกพัฒนา-บ้านดงสมบูรณ์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำคำ-บ้านนากับแก้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอกน้่อย-บ้านนาสาวนาน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สน.2013 บ้านบึงศาลา-บ้านโพนใหญ่ โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองบัวแดง-บ้านนาคอย โดยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านหนองม่วง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องจักรกล ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาย สน.2018 ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาเหมือง ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาน สน.3035 บ้านหนองย่างชิ้น-บ้านนาดินจี่ ด้วยวิธี e-Auction
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด-บ้านน้ำพุงสามัคคี โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3051 บ้านเชียงเครือ-บ้านนาหมาโป๋ โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 222 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายบ้านพังขว้างใต้-บ้านน้อยจอมศรี โดยวิธีสอบราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสานบ้านดอนม่่วย-บ้านต้นผึ้ง ด้วยวิธี Pavement in place recycling โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก-บ้านโพนปลาโหล โดยวิธีสอบราคา
  จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายคำ-บ้านม่วง โดยวิธีสอบราคา
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแฝก ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุงศรี ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแดง ด้วยวิธี e-Auction
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา
  ประมูลจัดซื้อยางแอสฟัลท์ CMS-๒h จำนวน ๖๐๐
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการก่อสรา้งสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ด้วยวิธี e-Auction
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
  โครงการก่อสรา้งสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  โครงการก่อสรา้งโรงอาบน้ำและโรงตากผ้านักเรียนกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา ฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประชาสัมพันธ์ จ้างเหมารถ รับ -ส่ง นักกีฬาจำนวน 1 คัน จำนวน 45 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23- 30 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนกลางฯ
  โครงการจัดทำสารคดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนคร โดบวิธีสอบราคา
  ประมุลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
  จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณหอประชุมอำเภอพังโคน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปรี่ยนสายงานประเภททั้วไป
  จัดจ้่างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมหอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ-ห้องส้วมหอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน ที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อนโดนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
  โครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para-Asphaltic Concrete
  สอบราคาจัดจ้างดครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๕๔ บ้านสามแยกพิทักษ์-บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฯ
  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๗-บ้านนาจาร หมู่ที่๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอศฟัลต์ติกคอกรีต สาย สน.๓๐๒๘ บ้านทันสมัย-บ้านท่าศิลา อำเภอส่องดาวฯ
  จัดจ้างโครงการสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๔๐๒๓ บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  จัดจ้างผลิตสกู๊ปประมวลภาพและภาพนิ่งบรรยากาศในการงานถวายความอาลัยฯ
  ใบรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  รับสัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการสรา้งหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ในเขตเทศบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และในเขตเทศบาลนครสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศ จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชน ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาผู้นำมวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชน"
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานปีะเภทวิชาการ
  จัดจ้างผลิตสกรุ๊ปและเก็บภาพการแข่งขันเรือยาว ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือ ประกวดกองเชียร์เรือ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
  จัดจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดพิธีปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2559
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดหร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" (บัวบาทยาตรา) โดยวิธีตกลงราคา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเพยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก,ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำอหน่งและหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  โครงการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเพยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศจัดซื้อโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโรงเรียนร่มไทรวิทยาโดยวิธีตกลงราคา
  ประกาศจัดจ้างปรับปรุงสาวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยวิธีตกลงราคา
  โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนคหกรรม โรงเรียนสกลทวาปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ
  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อเอกสารคู่มือและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถามที่สอบ หัลกสูตรวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ และเขต ๓
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน
  จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ประจำห้องเรียนสกลทวาปี โดยวิธีสอบราคา
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนฯลฯ
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน
  จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับจัดทำห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
  ประมูลจ้างซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in place recycling ฯ
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์(เต็นขนาดใหญ่)จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีสอบราคา
  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และการปรับปรุ่งโครงสรา้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครบุคลคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประมูลโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) สาย ๓๐๑๐ฯลฯ
  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนหญิง ขนาด ๓ ชั้น ๒๗ห้อง ห้องน้ำรวมโรงเรียนภูดินแดงวิทยา
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  สอบราคาจัดจ้างเหมาทำหนังสือศาสนาและหน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาวิธีประชาธิปไตยฯลฯ
  ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e-Auction
  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้รำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๔คัน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน ๕ คัน
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
  จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น าำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่(นักบริหารงานงานทั่วไป ระดับกลาง)
  ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ
  ประมุลโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
  ประมูลจ้างโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ ๗ ตำบลดงชน-บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงลาย อ.สกลนคร
  ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้บริหาร
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหาร
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบเลา บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาก่อสรา้งถนนคอนกรีต สาย สน.๔๐๗๓ บ้านคอนสวรรค์-บ้านโนนสว่าง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong