[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสถิติคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน/ท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
กองสาธารณสุข อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ. จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.231.61
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  285 ip
  เมื่อวาน
  716 ip
  เดือนนี้
  8992 ip
  เดือนที่แล้ว
  15878 ip
  ปีนี้
  77039 ip
  ทั้งหมด
  457991 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม
  คำจำกัดความ
  โรงแรม คือ  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม คือ เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้มีหน้าที่ 
  ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ปิดประกาศข้อบัญญัติฯไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้พักทราบ และให้จัดทำบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
  ค่าธรรมเนียม คือ  ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากผู้พักในโรงแรม
  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
  ผู้พัก  เสียค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. โดยให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้พักแทน อบจ. ทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก (ยกเว้นค่าเช่าห้องพัก
  รายเดือนหรือรายปีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
  อัตราภาษี 
  ชำระภาษีค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ  ๒  ของค่าเช่าห้องพัก 
  วิธีการชำระภาษี
  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนำส่งค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ณ สำนักงานองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดสกลนคร 
  บทลงโทษ
  ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน
  ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
  ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

  ภาษีน้ำมันและยาสูบ
  คำจำกัดความ
  ภาษี  หมายความว่า ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้
  สินค้า  หมายความว่า น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน 
  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ 
  การค้าในเขตจังหวัด หมายความว่า การค้าส่ง หรือค้าปลีกสินค้าภายในเขตจังหวัดสกลนคร แต่ไม่รวมถึงการค้าที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อหรือรับสินค้าจากผู้ประกอบการในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ได้จดทะเบียน
  สถานการค้าและเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  ผู้ประการ   หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของการค้าในเขตจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือผู้ประกอบการตามข้อ ๗ หมวด ๑ 
  * ภาษีน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมเกิดขึ้นในเวลาที่จำหน่วยสินค้า
  * ภาษียาสูบ เกิดขึ้นในเวลาที่ได้รับมอบสินค้ายาสูบเข้าไว้ในสถานการค้ายาสูบ
  อัตราภาษี   ผู้ค้าปลีก  ถูกเรียกเก็บดังนี้
  ๑. น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันอัตราลิตรละ  ..............  สตางค์
  ๒. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์อัตรากิโลกรัมละ  ............  สตางค์
  ๓. ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และ บุหรี่ซิการ์อัตรามวนละ  ๙.๓๐  สตางค์
  การจดทะเบียนสถานการค้า
  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
  ( ............................... – ..................... ) หรือภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มดำเนินการค้าในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหากผู้ประกอบการจะย้ายสถานการค้า หรือเลิก หรือโอนกิจการ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  วิธีการชำระภาษี
  ให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนสถานการค้าจัดทำบัญชี รับ – จ่าย สินค้าประจำวันและงบเดือนและยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดชอบในวันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
  สถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ให้เสียค่าปรับอีก ๒ เท่าของเงินภาษี
  กรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษี
  ที่ต้องเสียขาดไปให้เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าของเงินภาษีที่ขาดไป
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่ต้องเสียไป ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากเงินภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
  บทกำหนดโทษ
  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยืนแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
  ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  เงินค่าธรรมเนียมและภาษีที่จ่ายนี้ไปไหน
  *สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
  *ส่งเสริมสาธารณสุข
  *สนับสนุนรักษาสิ่งแวดล้อม
  *ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  *ส่งเสริมการท่องเทียว
  *ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   


  เข้าชม : 2528  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong