Skip to content

OIT 2566

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  แผนดำเนินงาน 2566
  •  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2566
  •  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
  การปฏิบัติงาน 2566
  •  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  •  O14 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
  •  O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  •  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  •  O17 E-Srevice
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
  •  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
  •  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2566
  •  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
  • 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
  • 022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
  • 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566
  • 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
  •  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
  •  026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  •  027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
  •  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  การร้องเรียนการทุจริต 2565
  •  029 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  •  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
  •  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
  •  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
  •  034 นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)
  •  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2566
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
  •  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566                                               
  •  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2566
  •  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566
  •  039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
  •  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566
  •  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2566
  •  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
  •  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566

   

ติดต่อสอบถาม