กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองหาร “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ และนายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองหาร ณ ดอนขาม-ดอนลังกา ภายในกิจกรรมผู้เข้าร่วมช่วยกันพัฒนาทัศนียภาพรอบหนองหารฯ ให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศน์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนรอบๆริมหนองหารฯ