ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม/รีสอร์ท

1.ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงระเบียบโรงแรม กรอกข้อความใน แบบ อบจ.รร.1 ให้ครบถ้วน และแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งมาที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน          จังหวัดสกลนคร (จัดทำครั้งแรกครั้งเดียวและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)
2.ให้ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม แบบ อบจ.รร.,แบบ อบจ.รร.2, และแบบ อบจ. รร.3สำหรับ แบบ อบจ.รร. และแบบ อบจ.3 จัดทำไว้ 2 ชุด ฉบับจริงมอบให้ อบจ.และสำเนาสถานประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบ อบจ.และแบบ อบจ.รร.3 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามช่องทางการชำระเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่จัดเก็บได้
4.เมื่อได้รับชำระค่าธรรมเนียมไว้แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงแรมรวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ นาที

 

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน

1. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ………………….ถึง……………..หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มดำเนินการ     ค้า และหากประสงค์จะย้ายสถานการค้า หรือเลิกหรือโอนกิจการให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. ให้ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบ อบจ. 01-4 แบบ อบจ. 01-5 และแบบ อบจ.01-6 สำหรับ แบบ อบจ. 01-4 และ แบบ อบจ.01-6 จัดทำ 2 ชุด ฉบับจริงมอบให้ อบจ. และสำเนาสถานประกอบการเก็บไว้            เป็นหลักฐาน
3. ให้ผู้ประกอบการยื่น แบบ อบจ. 01-4 และแบบ 01-6 ต่อเหน้าที่พร้อมชำระภาษีน้ำมัน  (เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องชำระให้ปัดทิ้ง) ตามช่องทางการชำระเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกำหนด ภายในวันที่ 20        ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
4. เมื่อได้รับชำระภาษีน้ำมันไว้แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องจะออกใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานต่อไป

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีน้ำมันรวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ นาที