ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานแถลงข่าวผ่านไลฟ์สดถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ผลการประเมินคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 8,303 แห่ง จำนวนผู้ประเมิน 1,300,132 ราย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 คะแนน โดยมากกว่าปีที่แล้ว (ปีงบประมาณ 2564) 6.32 คะแนน

   โดยปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม (AA) และบรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 95.2 คะแน

ข้อมูลบนเว็บไซต์ ITA https://itas.nacc.go.th/home/welcome