บรรยายการกำจัดวัชพืชในหนองหาร ณ สวนสาธารณะสระพังทอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกำจัดวัชพืชในหนองหารและนำไปเป็นปุ๋ยให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 ที่เข้าอบรม ณ สวนสาธารณะสระพังทอง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร